Aktiounsdeeg

De 15. Juni 2017 war fir déi éischte Kéier den Aktiounsdag „clever move“ um INS.

Wärend dësem Dag, dee ganz am Zeeche vun der Beweegung stung, kruten déi éischt 8 Schoulen de „clever move“ Label vum Educatiounsminister Claude Meisch a vum Sportminister Romain Schneider iwwerreecht. Moies iwwer konnte jeeweils 2 Klassen aus dësen 8 Schoulen un altersgerechte Beweegungsatelieren deelhuelen.

“D'Beweegung hëlleft, fir duerno besser ze schreiwen an et ass och Spaass dobäi.“

Schüler C2 Bissen