Label

De Label “clever move” ass eng Unerkennung fir déi Schoulen a Maison Relaisen, déi aktiv um Projet deelhuelen an zousätzlech Beweegungsmomenter an hiren Oflaf integréieren. Fir de Label ze kréien, mussen 3 Kritären erfëllt sinn :

Kritäre fir d’Schoul

 • D’Schoul garantéiert all Kand säi Recht op Beweegung (z.B. Turnen, Schwammen, Pausen …).
 • 3/4 vun den Enseignanten engagéiere sech, fir all Dag 15-20 Minutten zousätzlech Beweegung an den Unterrecht ze integréieren.
 • D’”Bewegte Schule” gëtt regelméisseg während de Concertatiounen thematiséiert (mindestens 1 mol pro Trimester).

Kritär fir d’Maison Relais

 • D’Maison Relais kann de Label just kréien, wann och d’Grondschoul um Projet matmécht.
 • D’Personal aus der Maison Relais thematiséiert de Projet “Beweegte Schoul a Maison Relais” 2 mol pro Trimester an den interne Versammlungen.
 • 1/3 vun de Wochenaktivitéiten vun der Maison Relais, si Beweegungsaktivitéiten (z.B. Beweegungspausen bei den Hausaufgaben, Turnhall, Airtramp, … ).

Formulairen

 • Méi Informatiounen zum Projet
  Op Ufro kommen ab dem Schouljoer 2017/2018 Membere vum Aarbechtsgrupp “clever move“ an är Schoul respektiv Maison Relais, fir iech de Projet wärend enger Plenière ausféierlech virzestellen. Wann der interesséiert sidd, da fëllt dëse Formulär aus.
 • Label ufroen
  All Schoul respektiv Maison Relais kann de Label ufroen, wa si der Meenung ass, datt se di uewe genannte Kritären erfëllt. Mat Hëllef vun engem Froebou gëtt ausgewäert, ob d’Schoul respektiv d’Maison Relais berechtegt ass, de Label ze kréien.

“D'Beweegung hëlleft, fir duerno besser ze schreiwen an et ass och Spaass dobäi.“

Schüler C2 Bissen