Projet

Membere vum Aarbechtsgrupp

  • Karel Achten (SCRIPT)
  • Michèle Barthélémy (Bissen C1)
  • Frauke Kesting (SCRIPT)
  • Géry Meyers (SCRIPT)
  • Laura Michels (Waldbillig C2)
  • Sonja Müller (Lintgen C1)
  • Annick Stammet (Junglinster C2)
  • Steve Tibold (Coordinateur)
  • John Welter (Roeser C2-C4)

“Mäi Kapp gëtt méi kal an duerno kann ech erëm besser nodenken.“

Schüler C2 Bissen