Schüler C2 Bissen

Mäi Kapp gëtt méi kal an duerno kann ech erëm besser nodenken.

“Wann een déi ganzen Zäit wackelt, kritt ee méi Energie.“

Schüler C2 Saeul