Schüler C2 Bissen

D’Beweegung hëlleft, fir duerno besser ze schreiwen an et ass och Spaass dobäi.

“Mäi Kapp gëtt méi kal an duerno kann ech erëm besser nodenken.“

Schüler C2 Bissen