Schulen

Schulen, die am
Projekt teilnehmen

Beaufort

Berbourg

Berdorf

Bissen & Maison Relais

Dalheim

Fischbach

Heffingen

Koerich

Larochette

Lintgen & Maison Relais

Lorentzweiler

Mersch (C1&C2)

Nommern

Reisdorf

Roeser

Saeul & Maison Relais

Schifflange (Albert Wingert)

Useldange

Vichten & Maison Relais

Waldbillig

“Eise Kapp kritt duerch d'Beweegungsspiller eng Paus a mir gi fit.“

Schüler C2 Bissen