Écoles

Écoles participant
au projet

Beaufort

Berbourg

Berdorf

Bissen & Maison Relais

Dalheim

Fischbach

Heffingen

Koerich

Larochette

Lintgen & Maison Relais

Lorentzweiler

Mersch (C1&C2)

Nommern

Reisdorf

Roeser

Saeul & Maison Relais

Schifflange (Albert Wingert)

Useldange

Vichten & Maison Relais

Waldbillig

D'Beweegungsübungen bréngen d'Kanner a mech oft un d'Laachen, wat mat sech bréngt, dass een méi locker, méi entspaant a méi zefridden un déi nächst Unterréchtsstonn erugeet.

Léierin C2 Bissen