Schüler C2 Bissen

Mäi Kapp gëtt méi kal an duerno kann ech erëm besser nodenken.

“No der Bewegungspaus kann ech mech besser konzentréiren.“

Schüler C3 Saeul