Schüler C2 Bissen

D’Beweegung hëlleft, fir duerno besser ze schreiwen an et ass och Spaass dobäi.

“Die Bewegungspause hilft und danach kann man wieder voll konzentriert arbeiten.“

Schüler C4 Angelsberg